1. Đăng ký gửi bài:

- Thời hạn đăng ký tên bài: 02/07/2023.

- Thời hạn nộp bài toàn văn: 10/08/2023.

2. Đăng ký tham dự: 30/03 – 20/09/2023

- Sau khi hoàn tất đăng ký, Quý đại biểu sẽ được Ban tổ chức gửi thư mời (bản thư mời điện tử sẽ gửi trước qua email cá nhân của Quý đại biểu)

- Trên thư mời có mã QR, khi đến Hội nghị Quý đại biểu vui lòng cung cấp cho bộ phận tiếp tân để nhận tài liệu.

- Quý đại biểu có bài đăng trên tạp chí của Hội nghị sẽ được nhận thư mời tham dự Hội nghị. Đại biểu là Báo cáo viên sẽ được Ban tổ chức hỗ trợ khách sạn trong thời gian hội nghị.

3. Qúy đồng nghiệp có thể tham khảo viết bài tại: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/about/submissions#authorGuidelines