Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đánh giá 5 năm kết quả điều trị phẫu thuật tim tại bệnh viện thành phố Thủ Đức (2017 - 2022) Tải xuống Tải xuống PDF