Quay trở lại Chi tiết Bài báo LỰA CHỌN CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP NHẰM CẢI THIỆN TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ Ở NGƯỜI BỆNH MẮC BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH Tải xuống Tải xuống PDF