Kết quả quản lý văn hóa an toàn người bệnh và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện thành phố Thủ Đức

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Nguyễn Văn Tập
Nguyễn Chí Huynh
Nguyễn Võ Minh Hoàng

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Văn hóa an toàn người bệnh là một khái niệm đa chiều trong bối cảnh dịch vụ y tế và là sản phẩm của các giá trị, thái độ, nhận thức, năng lực và tiêu chuẩn về hành vi của cá nhân, đơn vị xác định cam kết, phong cách và sự thành thạo của nhà quản lý trong việc quản lý an toàn người bệnh.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả khảo sát bằng bộ câu hỏi trên 420 nhân viên y tế.


Kết quả: Theo thang đo HSOPSC-VN2015 đánh giá mức độ phản hồi văn hóa an toàn người bệnh chung, tỷ lệ nhân viên y tế có phản hồi tích cực chiếm tỷ lệ 70,4%, tỷ lệ nhân viên y tế có phản hồi trung tính chiếm tỷ lệ 16,3%, tỷ lệ nhân viên y tế có phản hồi tiêu cực chiếm tỷ lệ 13,3%. Tiêu chí Trừng phạt cá nhân khi để xảy ra sự cố/sai sót, Bàn giao và chuyển tiếp người bệnh giữa các khoa/phòng và tiêu chí về Nhân lực có tỷ lệ phản hồi tích cực thấp.


Kết luận: Văn hoá an toàn người bệnh tại bệnh viện đã đạt mức tốt và tỷ lệ phản hồi tích cực cao góp phần đảm bảo an toàn người bệnh tại bệnh viện.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Nguyễn VT, Nguyễn CH, Nguyễn VMH. Kết quả quản lý văn hóa an toàn người bệnh và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện thành phố Thủ Đức. HNKH [Internet]. 11 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1):16-22. Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/194

Tài liệu tham khảo

 1. Trần Nguyễn Như Anh, Nghiên cứu Văn hóa an toàn người bệnh tại bệnh viện Từ Dũ; (Luận văn thạc sĩ Kinh tế), Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2015.
 2. Nguyễn Thị Ngọc Bích, Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa an toàn người bệnh của nhân viên y tế tại khoa Sản, Bệnh viện quận Thủ Đức, năm 2019; (Luận văn chuyên khoa Cấp 2), Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội, 2020.
 3. Nguyễn Cẩm Hằng, Văn hóa An toàn người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp năm 2012; Luận văn Chuyên Khoa I YTCC: Trường đại học Y tế công cộng, 2012.
 4. Tăng Chí Thượng, Khảo sát văn hỏa an toàn người bệnh tại bệnh viện Nhi đồng I năm 2012; Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 18(4), 2012, tr. 8-17.
 5. Tăng Chí Thượng, Khảo sát thực trạng về văn hóa an toàn người tại các bệnh viện trong Thành phố Hồ Chí Minh; Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 20(2), 2016, tr. 454-465
 6. Tăng Chí Thượng, Xây dựng phiên bản tiếng Việt bộ câu hỏi khảo sát thực trạng về văn hóa an toàn người bệnh của cơ quan chất lượng và nghiên cứu sức khỏe Hoa Kỳ; Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 20(2), 2016, tr. 239-246.
 7. Nguyễn Thị Thanh Trúc, Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa an toàn người bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre năm 2017; Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, Tập 2 Số (2) 2018, tr. 110-119
 8. Lê Thanh Tòng, Đánh giá văn hóa an toàn người bệnh và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021; Luận văn chuyên khoa II, chuyên ngành tổ chức quản lý y tế, Trường đại học Y tế công cộng, 2021.
 9. DiCuccio, M. H. The relationship between patient safety culture and patient outcomes: a systematic review. Journal of patient safety, 11(3), 2015, pp.135-142.
 10. Marleen S, Christiaans-Dingelhoff I, Wagner C et al., The psychometric properties of the'Hospital Survey on Patient Safety Culture'in Dutch hospitals. BMC health services research, 8(1), 2008, pp. 1-9
 11. Sorra J, Yount N, Famolaro T et al., AHRQ Hospital survey on patient safety culture version 2.0: user’s guide. Rockville: Agency for Healthcare Research and Quality, 2019.