So sánh hiệu quả và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến xét nghiệm hòa hợp có sử dụng kháng Globulin người trên Gel-card

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Trần Thị Tư
Nguyễn Thị Hoài Thu
Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Tóm tắt

Mục tiêu: So sánh hiệu quả của xét nghiệm hoà hợp có sử dụng AHG với xét nghiệm hoà hợp trong môi trường nước muối ở 220 C và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến sự dương tính của xét nghiệm hoà hợp có sử dụng AHG.


Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang ở 3.433 chế phẩm hồng cầu khối được chỉ định truyền tại Bệnh viện Đà Nẵng từ tháng 01 - 3/2023.


Kết quả: Tỷ lệ xét nghiệm hòa hợp có sử dụng AHG dương tính chiếm 3,4% so với 0,6% khi thực hiện kỹ thuật này trên môi trường nước muối ở nhiệt độ 220C. Có mối liên quan giữa xét nghiệm hòa hợp có AHG dương tính với giới tính, nhóm tuổi, đơn vị điều trị, số lần truyền máu và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.


Kết luận: Xét nghiệm hòa hợp có sử dụng AHG giúp phát hiện các trường hợp bất đồng miễn dịch chống hồng cầu cao hơn so với xét nghiệm hòa hợp trong môi trường nước muối. Cần lưu ý các yếu tố như giới tính, nhóm tuổi, đơn vị điều trị, số lần truyền máu khi thực hiện xét nghiệm hòa hợp có sử dụng AHG.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Trần TT, Nguyễn THT, Nguyễn TQN. So sánh hiệu quả và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến xét nghiệm hòa hợp có sử dụng kháng Globulin người trên Gel-card. HNKH [Internet]. 11 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1):23-9. Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/195

Tài liệu tham khảo

  1. Vũ Bích Vân, Cao Minh Phương, Tăng Bá Tùng, Nghiên cứu hiệu quả của phản ứng hòa hợp để sử dụng kháng globulin người tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên. Y học thành phố Hồ Chí Minh. 2011; 4 (15): 80-86.
  2. Nguyễn Thị Tuyết Trâm, Nguyễn Duy Thăng, Trần Văn Lượng, Khảo sát kháng thể bất thường kháng hồng cầu bằng phản ứng hòa hợp tại khoa huyết học lâm sàng bệnh viện trung ương Huế. Y học thành phố Hồ Chí Minh. 2013; 5 (17): 102-108.
  3. Hoàng Văn Phóng, Phạm Thị Thùy Nhung, Lê Thị Hòa, Bước đầu nghiên cứu hiệu quả của phản ứng hòa hợp có sử dụng kháng globulin người tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng từ 1/2011 đến 7/2011. Y học Việt Nam. 2011; 0: 305-311.
  4. Hoàng Thị Thanh Nga, Nghiên cứu KT bất thường hệ hồng cầu và kết quả bước đầu của truyền máu hòa hợp một số kháng nguyên nhóm máu ở bệnh nhân thalassemia tại Viện Huyết học - Truyền máu TW (2013-2014). Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ y học. 2014. Trường Đại học Y Hà Nội.
  5. Nguyễn Thị Kiều Giang, Cao Minh Phương, Kết quả sàng lọc và định danh kháng thể bất thường ở bệnh nhân truyền khối hồng cầu tại bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên. Y học Thành phố Hồ Chí Minh. 2013; 5 (17): 49-53.
  6. Li H, Xu HM, Zhang Y et al., Analysis of Patients' Irregular Antibody Screening and Identification Results before Blood Transfusion. Zhong-guo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2015; 23 (3): 861-865.
  7. Bùi Thị Mai An, Nguyễn Anh Hùng, Nghiên cứu kết quả xét nghiệm hòa hợp có sử dụng kháng Globulin cho bệnh nhân bệnh máu tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương (2009-2010). Y học Việt Nam. 2012; SDB: 489-493.
  8. Nguyễn Long Quốc, Nguyễn Trung Kiên, Bước đầu định danh kháng thể bất thường kháng hồng cầu và đánh giá kết quả truyền khối hồng cầu ở bệnh nhân Thalassemia. Tạp chí Y tế Công cộng. 2019; (22-25).
  9. Nguyễn Thị Thu Hà và cộng sự, Nghiên cứu đặc điểm kháng thể bất thường ở bệnh nhân thalassemia có truyền máu tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương năm 2011 – 2014. Y học Việt Nam, 2014; (SĐBT8/2014):748 - 753.
  10. Nguyễn Thế Tùng, Trần Tiến Thịnh, Nguyễn Kiều Giang và cộng sự, Nghiên cứu phát hiện kháng thể bất thường hệ hồng cầu ở bệnh nhân thalassemia truyền máu nhiều lần tại Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên năm 2011; Y học Việt Nam. 2011 (SDBT8/2012): 365 - 36.