Quay trở lại Chi tiết Bài báo So sánh hiệu quả và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến xét nghiệm hòa hợp có sử dụng kháng Globulin người trên Gel-card Tải xuống Tải xuống PDF