Đánh giá hiệu quả của phác đồ Ledipasvir phối hợp Sofosbuvir trong đáp ứng sinh hóa và xơ hóa ở người bệnh viêm gan C mạn kiểu gen 6 tại bệnh viện thành phố Thủ Đức

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Trần Nguyễn Ái Thanh
Nguyễn Thị Bích Uyên
Nguyễn Hoàng Anh Vũ
Dương Kim Ngân
Vũ Trí Thanh

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Dữ liệu về đáp ứng xơ hóa gan sau khi điều trị bằng Sofosbuvir và Ledipasvir (SOF/ LDV) ở người bệnh viêm gan C mạn tính, đặc biệt là kiểu gen 6 vẫn còn hạn chế. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá tình trạng đáp ứng sinh hóa và xơ hóa gan ở người bệnh viêm gan C mạn tính kiểu gen 6 có/không có người bệnh xơ gan còn bù được điều trị bằng liệu pháp kết hợp Sofosbuvir và Ledipasvir (SOF/LDV).


Phương pháp: Nghiên cứu quan sát hiệu quả điều trị trên 61 người bệnh HCV kiểu gen 6 được điều trị SOF/LDV trong 12 tuần tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức. Độ xơ hóa gan được đo bằng Fibroscan vào các thời điểm trước điều trị, kết thúc điều trị (EOT), 12 tuần và 24 tuần sau EOT. Kết quả: 12 tuần và 24 tuần sau khi kết thúc điều trị, độ xơ hóa gan đo bằng Fibroscan cho thấy giảm đáng kể so với ban đầu (p < 0,001) và tổng điểm xơ hóa gan giảm 22,9% tại 24 tuần sau EOT.


Kết quả ghi nhận 42,6% người bệnh xơ hóa gan giai đoạn F0 - F1 và tăng lên 54,1% ở thời điểm 24 tuần sau EOT, người bệnh xơ gan giảm từ 24,6% (15/61) người bệnh xuống còn 14,7% tại thời điểm 24 tuần sau khi kết thúc điều trị. Trong số người bệnh xơ gan, 26,7% chuyển sang giai đoạn F3 ở thời điểm 24 tuần sau EOT.


Kết luận: Độ xơ hóa gan đo bằng Fibroscan giảm dần tại thời điểm quan sát và đạt tổng cộng 22,9% ở thời điểm 24 tuần sau khi kết thúc điều trị.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Trần N Ái T, Nguyễn TBU, Nguyễn HAV, Dương KN, Vũ TT. Đánh giá hiệu quả của phác đồ Ledipasvir phối hợp Sofosbuvir trong đáp ứng sinh hóa và xơ hóa ở người bệnh viêm gan C mạn kiểu gen 6 tại bệnh viện thành phố Thủ Đức. HNKH [Internet]. 11 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1):39-46. Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/196

Tài liệu tham khảo

 1. Bedossa P, Poynard T, "An algorithm for the grading of activity in chronic hepatitis C. The METAVIR Cooperative Study Group"; Hepatology, 24, (2), 1996, 289-93.
 2. Berto A, Day J, Van Vinh Chau N et al., "Current challenges and possible solutions to improve access to care and treatment for hepatitis C infection in Vietnam: a systematic review". BMC Infect Dis, 17, (1), 2017,260.
 3. Brakenhoff SM, Verburgh ML, Willemse SB et al., "Liver stiffness improvement in hepatitis C patients after successful treatment". Neth J Med, 78, (6), 2020, 368-375.
 4. Chekuri S, Nickerson J, Bichoupan K et al., "Liver Stiffness Decreases Rapidly in Response to Successful Hepatitis C Treatment and Then Plateaus". PLoS One, 11, (7), e0159413, 2016.
 5. Deterding K, Honer Zu Siederdissen C, Port K et al., "Improvement of liver function parameters in advanced HCV-associated liver cirrhosis by IFN-free antiviral therapies". Aliment Pharmacol Ther, 42, (7), 2015, 889-901.
 6. Do SH, Yamada H, Fujimoto M, "High prevalences of hepatitis B and C virus infections among adults living in Binh Thuan province, Vietnam". Hepatology Research, 259-68, 2014.
 7. Dolmazashvili E, Abutidze A, Chkhartishvili N et al., "Regression of liver fibrosis over a 24-week period after completing direct-acting antiviral therapy in patients with chronic hepatitis C receiving care within the national hepatitis C elimination program in Georgia: results of hepatology clinic HEPA experience"; Eur J Gastroenterol Hepatol, 29, (11), 2017, 1223-1230.
 8. Elsharkawy A, Alem SA, Fouad R et al., "Changes in liver stiffness measurements and fibrosis scores following sofosbuvir based treatment regimens without interferon". J Gastroenterol Hepatol, 32, (9), 2017, 1624-1630.
 9. Flower B, McCabe L, Le Ngoc C et al., "High Cure Rates for Hepatitis C Virus Genotype 6 in Advanced Liver Fibrosis With 12 Weeks Sofosbuvir and Daclatasvir: The Vietnam SEARCH Study". Open Forum Infect Dis, 8, (7), ofab267, 2021.
 10. Hedskog C, Parhy B, Chang S et al., "Identification of 19 Novel Hepatitis C Virus Sub types-Further Expanding HCV Classification". Open forum infectious diseases, 6, (3), ofz076-ofz076, 2019.
 11. Knop V, Hoppe D, Welzel T et al., "Regression of fibrosis and portal hypertension in HCV-associated cirrhosis and sustained virologic response after interferon-free antiviral therapy". J Viral Hepat, 23, (12), 2016, 994-1002.
 12. Lledo GM, Carrasco I, Benitez-Gutierrez LM et al., "Regression of liver fibrosis after curing chronic hepatitis C with oral antivirals in patients with and without HIV coinfection". AIDS, 32, (16), 2018, 2347-2352.
 13. Nguyen DT, Tran TTT, Nghiem NM et al., "Effectiveness of sofosbuvir based direct-acting antiviral regimens for chronic hepatitis C virus genotype 6 patients: Real-world experience in Vietnam". PLoS One, 15, (5), e0233446, 2020.
 14. Pham VH, Nguyen HD, Ho PT et al., "Very high prevalence of hepatitis C virus genotype 6 variants in southern Vietnam: large-scale survey based on sequence determination"; Jpn J Infect T.N.A. Thanh et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol. 64, Special Issue 9 (2023) 39-46
 15. Raschzok N, Schott E, Reutzel-Selke A et al., "The impact of directly acting antivirals on the enzymatic liver function of liver transplant recipients with recurrent hepatitis C". Transpl Infect Dis, 18, (6), 2016, 896-903.
 16. Tada T, Kumada T, Toyoda H et al., "Improvement of liver stiffness in patients with hepatitis C virus infection who received direct-acting antiviral therapy and achieved sustained virological response". J Gastroenterol Hepatol, 32, (12), 2017, 1982-1988.
 17. Thong VD, Akkarathamrongsin S, Poovorawan K et al., "Hepatitis C virus genotype 6: virology, epidemiology, genetic variation and clinical implication". World journal of gastroenterology, 20, (11), 2014, 2927-2940.
 18. WHO, WHO urges countries to invest in eliminating hepatitis, https://www.who.int/news/item/26-07-2019-who-urges-countries-to-in-vest-in-eliminating-hepatitis, 26 July 2019.
 19. Wight TN, Potter-Perigo S, "The extracellular matrix: an active or passive player in fibrosis?". Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol, 301, (6), G950-5, 2011.
 20. Wong RJ, Nguyen MT, Trinh HN et al., "Community-based real-world treatment outcomes of sofosbuvir/ledipasvir in Asians with chronic hepatitis C virus genotype 6 in the United States". J Viral Hepat, 24, (1), 2017, 17-21.
 21. Younossi ZM, Stepanova M, Chan HL et al., "Patient-reported Outcomes in Asian Patients With Chronic Hepatitis C Treated With Ledipasvir and Sofosbuvir". Medicine (Baltimore), 95, (9), e2702, 2016.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả