Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tổng quan về một số xét nghiệm mới trong chẩn đoán lao kháng thuốc Tải xuống Tải xuống PDF