Nghiên cứu giá trị và độ an toàn của siêu âm nội soi và chọc hút tế bào bằng kim nhỏ trong chẩn đoán ung thư tụy

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Lương Việt Thắng
Đặng Nguyễn Ngọc Hải

Tóm tắt

Mục tiêu: 1. Đánh giá giá trị của siêu âm nội soi và chọc hút tế bào bằng kim nhỏ trong chẩn đoán ung thư tụy; 2. Đánh giá độ an toàn của kỹ thuật chọc hút tế bào bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn của siêu âm nội soi trong chẩn đoán ung thư tụy.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 75 bệnh nhân được chẩn đoán u tụy, có làm SANS và có chẩn đoán cuối cùng tổn thương tại tụy dựa trên kết quả của tế bào học và mô bệnh học.


Kết quả: Giá trị của SANS trong chẩn đoán ung thư tụy: độ nhạy (Se) 94,2%, độ đặc hiệu (Sp) 82,6%, giá trị tiên đoán dương (PPV) 92,5%, giá trị tiên đoán âm (NPV) 86,4%, độ chính xác (Acc) 90,1%. Giá trị chẩn đoán ung thư tụy của EUS-FNA: Se 75.9%, Sp 100,0%, PPV 100,0%, NPV 53,3%, Acc 81,1%. SANS có giá trị trong trong chẩn đoán hạch ổ bụng: Se 95,0%, Sp 83,3%, PPV 95,0%, NPV 83,3%, Acc 92,3%.


Kết luận: SANS và EUS-FNA có giá trị cao trong chẩn đoán ung thư tụy, đánh giá kích thước khối, xâm lấn mạch máu, hạch ổ bụng. Đây là những kỹ thuật tương đối an toàn.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Lương VT, Đặng NNH. Nghiên cứu giá trị và độ an toàn của siêu âm nội soi và chọc hút tế bào bằng kim nhỏ trong chẩn đoán ung thư tụy. HNKH [Internet]. 11 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1):115-23. Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/203

Tài liệu tham khảo

 1. Trịnh Phạm Mỹ Lệ, Hồ Đăng Quý Dũng, Trần Văn Huy, "Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, sinh học và siêu âm nội soi ở bệnh nhân ung thư tụy tại Bệnh viện Chợ Rẫy", Tạp chí Y Dược học, 11, 2021, tr. 60-65.
 2. Nguyễn Trường Sơn, Nghiên cứu giá trị siêu âm nội soi và chọc hút bằng kim nhỏ trong chẩn đoán ung thư tụy, Luận án tiến sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội, 2017.
 3. Arya N et al., A proposal for the ideal algorithm for the diagnosis, staging, and treatment of pancreas masses suspicious for pancreatic adenocarcinoma: Results of a working group of the Canadian Society for Endoscopic Ultrasound. Endosc. Ultrasound 2020, 9, 154–161
 4. Bispo M et al., "The Role of Endoscopic Ultrasound in Pancreatic Cancer Staging in the Era of Neoadjuvant Therapy and Personalised Medicine", GE Port J Gastroenterol, 28(2), 2021, pp. 111-120.
 5. Caymaz I, Afandiyeva N, Diagnostic Evaluation of Solid Pancreatic Lesions: Endoscopic Ultra-sound-Guided Fine Needle Aspiration Versus Percutaneous Ultrasound-Guided Core Needle Biopsy. Cardiovasc Intervent Radiol, 2023.
 6. Gress FG, Savides TJ, Endoscopic Ultrasonography Second edition, John Wiley-Blackwell, West Sussex, 2009.
 7. Gress F.G S.T.J., Bounds B.C, et al., Atlas of Endoscopic Ultrasonography, 1st ed, Wiley-Blackwell, West Sussex, 2012.
 8. Keihanian T., J.A. BarkinE.O. Souto, "Early Detection of Pancreatic Cancer: Risk Factors and the Current State of Screening Modalities", Gastroenterol Hepatol (N Y), 17(6), 2021, pp. 254-262.
 9. Khalaf N, El-Serag HB, Abrams HR et al., Burden of Pancreatic Cancer: From Epidemiology to Practice. Clin. Gastroenterol. Hepatol. Off. Clin. Pract. J. Am. Gastroenterol. Assoc, 2021, 19, 876–884.
 10. Li AE et al., Diagnostic Accuracy of Imaging Modalities in the Evaluation of Vascular Invasion in Pancreatic Adenocarcinoma: A Meta-Analysis. World J. Oncol; 2013, 4, 74–82.
 11. Mohammed Ali El-Nady, Amro MH, Mustafa AH et al., Role of endoscopic ultrasound in staging and vascular assessment of pancreatic cancer, 29 March 2023, PREPRINT (Version 1) available at Research Square.
 12. Nawaz H et al., "Performance characteristics of endoscopic ultrasound in the staging of pancreatic cancer: a meta-analysis", JOP, 14(5), 2013, pp. 484-97.
 13. Okusaka T et al., Clinical Practice Guidelines for Pancreatic Cancer 2019 From the Japan Pancreas Society; Pancreas 2020, 49, 326–335.
 14. Ramsay D et al., "Identification and staging of pancreatic tumours using computed tomography, endoscopic ultrasound and mangafodipir trisodium-enhanced magnetic resonance imaging", Australas Radiol, 48(2), 2004, pp. 154-61.
 15. Rhee H. M.-S. Park, "The Role of Imaging in Current Treatment Strategies for Pancreatic Adenocarcinoma", Korean Journal of Radiology, 22(1), 2021, p. 23.
 16. Siegel RL et al., "Cancer Statistics, 2021", CA Cancer J Clin, 71(1), 2021, pp. 7-33.
 17. Soriano A et al., "Preoperative staging and tumor resectability assessment of pancreatic cancer: prospective study comparing endoscopic ultrasonography, helical computed tomography, magnetic resonance imaging, and angiography", Am J Gastroenterol, 99(3), 2004, pp. 492-501.
 18. Sung H et al., "Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries", CA Cancer J Clin, 71(3), 2021, pp. 209-249.
 19. Tellez-Avila FI et al., "Vascular invasion in pancreatic cancer: predictive values for endoscopic ultrasound and computed tomography imaging", Pancreas, 41(4), 2012, pp. 636-8.
 20. Zakaria A et al., The Role of Endoscopic Ultrasonography in the Diagnosis and Staging of Pancreatic Cancer. Cancers, 14, 2022, 1373.