Vai trò của siêu âm đánh dấu mô cơ tim trong đánh giá sớm bất thường chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Đặng Nguyễn Ngọc Hải
Lương Việt Thắng

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá vai trò của siêu âm đánh dấu mô cơ tim trong việc phát hiện sớm bất thường chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2.


Đối tượng: Nghiên cứu cắt ngang 119 bệnh nhân được chia thành hai nhóm bệnh và nhóm chứng tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế trong thời gian từ 2022 - 2023.


Kết quả: 59 bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 (nhóm bệnh) và 60 người khỏe mạnh (nhóm chứng) không có sự khác biệt về độ tuổi, vòng bụng, chỉ số BMI, BSA. Hình thái nhĩ trái và chức năng thất trái trên siêu âm thường quy bình thường cả hai nhóm. Siêu âm đánh dấu mô cơ tim phát hiện chức năng chứa máu, dẫn máu, tống máu qua trị số tuyệt đối của các thông số LASr_ED (%), LaSr_AC (%), LAScd_ED (%), LaScd_AC (%), LASct_ED (%), LASct_AC (%) ở nhóm bệnh lần lượt là 33,8 ± 5,1, 27,5 ± 8,7, 15 ± 6,7, 12,1 ± 8, 18,6 ± 6, 15,5 ± 4,3, nhóm chứng lần lượt là 42,7 ± 6,5, 35,1 ± 4,6, 21,2 ± 6,5, 17,7 ± 5,9, 21,4 ± 6,8, 17,4 ± 4,6.


Kết luận: Ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2, khi chưa có sự thay đổi về hình thái nhĩ trái hay chức năng thất trái trên siêu âm thường quy chúng ta có thể phát hiện rối loạn chức năng nhĩ trái bằng siêu âm đánh dấu mô cơ tim.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Đặng NNH, Lương VT. Vai trò của siêu âm đánh dấu mô cơ tim trong đánh giá sớm bất thường chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2. HNKH [Internet]. 11 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1):139-45. Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/206

Tài liệu tham khảo

 1. American Diabetes Association, Standards of Medical Care in Diabetes—2022 Abridged for Primary Care Providers; Clin Diabetes, 2022;40(1):10-38.
 2. Asghar O, Diabetic cardiomyopathy; Clin Sci, 2009;116(10):741-760.
 3. Blume GG, Left atrial function: physiology, assessment, and clinical implications; Eur J Echocardiogr, 2011;12(6):421-430.
 4. Kang Y, Right ventricular dysfunction and remodeling in diabetic cardiomyopathy; Am J Physiol Heart Circ Physiol, 2019;316(1):H113-H122.
 5. King P, The UK Prospective Diabetes Study (UKPDS): clinical and therapeutic implications for tuýp 2 diabetes: Therapeutic implications of the UKPDS; Br J Clin Pharmacol, 1999;48(5):643-648.
 6. Kuchynka P, The Role of Magnetic Resonance Imaging and Cardiac Computed Tomography in the Assessment of Left Atrial Anatomy, Size, and Function; BioMed Res Int; 2015, 2015:1-13.
 7. Schlienger JL, Complications du diabete de tip 2; La Presse Med. 2013;42(5):839-848.
 8. International Diabetes Federation, IDF Diabetes Atlas 2021; Brussels, Belgium; 2021.
 9. Mondillo S, Cameli M, Caputo ML et al., Early detection of left atrial strain abnormalities by speckle-tracking in hypertensive and diabetic patients with normal left atrial size. J Am Soc Echocardiogr. 2011;24(8):898-908.
 10. Georgievska-Ismail L, Bogdanova D, Dzhekova B et al., Evaluation of the role of left atrial strain using two-dimensional speckle tracking echocardiography in patients with diabetes mellitus and heart failure with preserved left ventricular ejection fraction. Diabetes Vasc Dis Res. 2016;13(6):384-394.
 11. Lim JU, Lee JH, Kim JS et al., Comparison of World Health Organization and Asia-Pacific body mass index classifications in COPD patients. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017;12:2465-2475. doi:10.2147/COPD.S141295
 12. Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V et al., Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am Soc Echocardiogr. 2015;28(1):1-39. e14.
 13. Kittleson MM, Anstrom KJ, Lindenfeld J et al., 2023 ACC Expert Consensus Decision Pathway on Management of Heart Failure With Preserved Ejection Fraction: A Report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee; J Am Coll Cardiol; 2023;81(18):1835-1878.
 14. Yuda S, Short L, Khandheria BK et al., Clinical implications of left atrial function assessed by speckle tracking echocardiography. J Echocardiogr. 2015;14:104-112.