Thực trạng stress liên quan đến công việc, sự hài lòng về công việc, khả năng bỏ việc ở điều dưỡng tại một số cơ sở y tế khu vực phía bắc

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Đỗ Thị Lệ Hằng
Hoàng Minh Hương
Ngô Xuân Long

Tóm tắt

Nhằm mô tả và đánh giá mối tương quan giữa thực trạng stress, sự hài lòng về công việc và khả năng bỏ việc ở điều dưỡng tại một số cơ sở y tế khu vực phía Bắc. Khảo sát ẩn danh đã được tiến hành từ tháng 4 - 6 năm 2023. Đã có 448 điều dưỡng đang công tác tại khoa lâm sàng của một số cơ sở y tế khu vực phía bắc tham gia vào khảo sát này (Tỷ lệ phản hồi = 70,8%). Kết quả nghiên cứu cho thấy điều dưỡng có stress liên quan đến công việc ở mức độ nhẹ, stress mức độ trung bình và cao chiếm tỷ lệ lần lượt là 69,2%, 27,9% và 2,9%. Trong đó nhóm nguyên nhân từ người bệnh và gia đình người bệnh gây nên tình trạng stress của điều dưỡng nhiều nhất (Mean = 1,94; SD = 0,6). Hầu hết điều dưỡng tìm thấy niềm vui thực sự trong công việc, ở mức độ cao (mean = 3,08; SD = 0.62), tuy nhiên nhiều điều dưỡng không hài lòng với mức thu nhập của mình ở mức trung bình (mean = 2,95; SD = 0,8). Có 87,7% điều dưỡng không muốn rời bỏ công việc hiện tại. Có mối tương quan mức độ yếu giữa stress liên quan đến công việc và sự hài lòng trong công việc với khả năng rời bỏ công việc trong tương lai của điều dưỡng.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Đỗ TLH, Hoàng MH, Ngô XL. Thực trạng stress liên quan đến công việc, sự hài lòng về công việc, khả năng bỏ việc ở điều dưỡng tại một số cơ sở y tế khu vực phía bắc. HNKH [Internet]. 12 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1):189-93. Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/214

Tài liệu tham khảo

 1. Ersöğütçü F, and Şener N, Stress as A Basic Concept and Nursing Approaches. Biomed J Sci Tech Res Approaches. 2019; 21 (5): 16225 – 16227.
 2. WHO, “Stress,” 2023. Truy cập ngày 5/6/2023. https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/stress.
 3. Song X, Fu W, Liu X et al., Mental health status of medical staff in emergency departments during the Coronavirus disease 2019 epidemic in China. Brain. Behav. Immun. 2020; 88: 60 – 65.
 4. Nguyễn Thị Ngọc Phương, Trần Thị Xuân Giao, Dương Phúc Thiên Trang & cs, Stress trong công việc của Điều dưỡng và các yếu tố liên quan. Tạp chí Y dược học Cần Thơ; 2022; 55: 27 – 34.
 5. Olga R, Dale K, Rimantas G et al., Nurses’ work-related stress, job satisfaction, and intent to leave: a survey in primary health care centers. NERP, 2015; 5 (1): 11 – 20.
 6. Zhang SX, Liu J, Jahanshahi A et al., At the height of the storm: Healthcare staff’s health conditions and job satisfaction and their associated predictors during the epidemic peak of COVID-19. Brain, Behavior, and Immunity; 2020; 87. 144 – 146.
 7. Lu H, Zhao Y, While A, Job satisfaction among hospital nurses: A literature review. Int. J. Nurs. Stud, 2019; 94: 21 – 31.
 8. Han K, Alison MT, Ayse PG, Work-related factors, job satisfaction and intent to leave the current job among United States nurses. J. Clin. Nurs. 2015; 24: 3224–3232.
 9. French SE, Lenton R, Walters V el al., An empirical evaluation of an expanded Nursing Stress Scale. J. Nurs. Meas. 2000; 8 (2): 161 – 178.
 10. Trần Thị Phương Hà, Đỗ Minh Sinh, Tăng Thị Hảo & cs, Nguy cơ stress liên quan đến nghề nghiệp ở điều dưỡng viên: một nghiên cứu cắt ngang dựa vào thang đo expanded nursing stress scale; Tạp chí Điều dưỡng, 2020; 3 (3): 41 – 49.
 11. Tăng Thị Hảo, Tăng Thị Hải, Đỗ Minh Sinh, Thực trạng Stress nghề nghiệp ở điều dưỡng viên tại Bệnh viện nhi Thái Bình năm 2019; Tạp chí Khoa học Điều dưỡng; 2019; 3 (2): 5 – 12.
 12. Nguyễn Bạch Ngọc, Vũ Mai Lan, Nguyễn Thị Kim Phụng et al., Mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến stress, trầm cảm và lo âu ở nhân viên điều dưỡng khối nội tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Tạp chí Y dược lâm sàng 108, 14 (6): 2019, 108 – 116.
 13. Nguyễn Ngọc Bích, Trần Thị Hà My, Thực trạng stress ở điều dưỡng tại một bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và một số yếu tố nguy cơ nghề nghiệp năm 2020, Tạp chí Y học Dự phòng, 2021; 31 (6): 181 – 190.
 14. Maqbali M, Sinani M, Lenjawi B, Prevalence of stress, depression, anxiety and sleep disturbance among nurses during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. J. Psychosom. Res. 2021; 141: 1 – 18.
 15. Hemmati F, Sarokhani M, Abdan Z et al., The prevalence of depression, anxiety and stress in nurses working in Iranian hospitals: A systematic review and meta-analysis. Epidemiol. Rev. Epidemiol. 2021; 75 (2): 254 – 262.
 16. Said RM, El-Shafei DA, Occupational stress, job satisfaction, and intent to leave: nurses working on front lines during COVID-19 pandemic in Zagazig City, Egypt. Environ. Sci. Pollut. Res. Int. 2021; 28 (7): 8791 – 8801.
 17. Bộ Y tế, Bộ Y tế chỉ ra 4 nguyên nhân chính 2022. truy cập ngày 15/6/2023. https://moh.gov.vn/tin-tonghop/-/asset_publisher/k206Q9qkZO-qn/content/18-thang-co-9-680-nhan-vien-y-te-xin-thoi-viec-bo-viec-bo-y-te-chi-ra-4-nguyen-nhan-chinh