Đặc điểm các xét nghiệm đông máu ở người bệnh COVID-19 tại thành phố Thủ Đức và giá trị tiên lượng tử vong

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Nguyễn Thị Bích Uyên
Vũ Trí Thanh
Trần Nguyễn Ái Thanh
Nguyễn Hoàng Anh Vũ

Tóm tắt

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả trên 269 người bệnh thuộc tầng 2 đến tầng 5 theo mô hình điều trị tháp 5 tầng tại thành phố Hồ Chí Minh của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh điều trị nội trú tại khu điều trị COVID, Bệnh viện thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 06/2021 đến tháng 12/2021.


Kết quả: Ghi nhận có sự khác biệt về nồng độ D-Dimer ngày nhập viện ở nhóm tử vong và nhóm sống còn (trung vị lần lượt là 4,48 μg/ml và 0,93 μg/ml; p < 0,0001); trung vị chỉ số PT ở nhóm sống còn cao hơn nhóm tử vong (lần lượt là 14,1 và 13,2 giây; p = 0,012) trong khi aPTT không ghi nhận có sự khác biệt. Về sự thay đổi nồng độ D-dimer, kết quả ghi nhận nồng độ D-dimer cao hơn vào ngày đầu tiên nhập viện điều trị ở nhóm tử vong, đến ngày thứ 3 thì không ghi nhận sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm; đến ngày thứ 5 và thời điểm theo dõi cuối cùng, nhóm người bệnh tử vong có nồng độ D-dimer cao hơn. Không ghi nhận sự khác biệt về aPTT ở cả hai nhóm 5 ngày đầu tiên theo dõi và chi ghi nhận sự khác biệt về aPTT ở hai nhóm tại thời gian theo dõi cuối cùng. Phân tích hồi quy logistic cho thấy chỉ có tăng D-Dimer có thể dự đoán tử vong ở người bệnh COVID-19 (AUROC = 0,809; p < 0,05).


Kết luận: D-dimer có giá trị tiên lượng tử vong cao nhất trong các xét nghiệm đông máu.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Nguyễn TBU, Vũ TT, Trần N Ái T, Nguyễn HAV. Đặc điểm các xét nghiệm đông máu ở người bệnh COVID-19 tại thành phố Thủ Đức và giá trị tiên lượng tử vong. HNKH [Internet]. 12 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1):217-26. Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/217

Tài liệu tham khảo

 1. Phạm Quang Nhật, Cao Thị Vân, Đặng Đình Dần & cs, "Mức độ D-Dimer dự đoán tử vong ở bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh", Tạp chí Y học Việt Nam, 509, 2021.
 2. Nguyễn Ngọc Rạng, Ứng dụng đường cong ROC trong nghiên cứu y học, Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 2013.
 3. Ganesan R, Mahajan V, Singla K et al., "Mortality Prediction of COVID-19 Patients at Intensive Care Unit Admission". Cureus, 13, (11), 2021,e19690.
 4. García-Cervera C, Giner-Galvañ V, Wikman-Jorgensen P et al., "Estimation of Admission D-dimer Cut-off Value to Predict Venous Thrombotic Events in Hospitalized COVID-19 Patients: Analysis of the SEMI-COVID-19 Registry". J Gen Intern Med, 36, (11), 2021, 3478-3486.
 5. Guan W, Ni Z, Hu Y et al., "Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China"; New England Journal of Medicine, 382, (18), 2020, 1708-1720.
 6. Gungor B, Atici A, Baycan OF et al., "Elevated D-dimer levels on admission are associated with severity and increased risk of mortality in COVID-19: A systematic review and meta-analysis". Am J Emerg Med, 39, 2021, 173-179.
 7. Hardy M, Lecompte T, Douxfils J et al., "Management of the thrombotic risk associated with COVID-19: guidance for the hemostasis laboratory". Thrombosis Journal, 18, (1), 2020, 17.
 8. He X, Yao F, Chen J et al., "The poor prognosis and influencing factors of high D-dimer levels for COVID-19 patients"; Scientific Reports, 11, (1), 2021, 1830.
 9. Huang C, Wang Y, Li X et al., "Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China". The Lancet, 395, (10223), 2020, 497-506.
 10. Hung KC, Huang YT, Chang YJ et al., "Association between Fibrinogen-to-Albumin Ratio and Prognosis of Hospitalized Patients with COVID-19: A Systematic Review and Meta-Analysis". Diagnostics (Basel), 12, (7), 2022.
 11. Kim Y, Khose S, Abdelkhaleq R et al., "Predicting In-hospital Mortality Using D-Dimer in COVID-19 Patients With Acute Ischemic Stroke". Front Neurol, 12, 702927, 2021.
 12. Rodelo JR, De la Rosa G, Valencia ML et al., "D-dimer is a significant prognostic factor in patients with suspected infection and sepsis". Am J Emerg Med, 30, (9), 2012, 1991-9.
 13. Suastika NKW, "The Optimal Cutoff Value of D-dimer Levels to Predict in Hospital Mortality in Severe Cases of Coronavirus Disease 2019". Open Access Maced J Med Sci, 9, 2021, 1561-1564.
 14. Tang N, Li D, Wang X et al., "Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia". J Thromb Haemost, 18, (4), 2020, 844-847.
 15. Tekle E, Gelaw Y, Dagnew M et al., "Risk stratification and prognostic value of prothrombin time and activated partial thromboplastin time among COVID-19 patients". PLoS One, 17, (8), e0272216, 2022.
 16. Zhang J, Dong X, Gao Y, "Clinical characteristics of 140 patients infected with SARS-CoV-2 in Wuhan, China". Allergy, 75, (7), 2020, 1730-1741.
 17. Zhou C, Bu G, Sun Y et al., "Evaluation of serum IgM and IgG antibodies in COVID-19 patients by enzyme linked immunosorbent assay". J Med Virol, 93, (5), 2021, 2857-2866.
 18. Zhou F, Yu T, Du R et al., "Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study". Lancet, 395, (10229), 2020,1054-10.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả