Tình trạng kiệt sức của bác sĩ tại bệnh viện tuyến cơ sở: Tỷ lệ và yếu tố liên quan

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa
Võ Thành Liêm

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu mức độ kiệt sức của bác sĩ và các yếu tố liên quan đến Kiệt sức của bác sĩ bệnh viện thành phố Thủ Đức.


Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, chọn mẫu thuận tiện với 403 bác sĩ tại các khoa phòng, trong đó có 374 bác sĩ đồng ý tham gia nghiên cứu, thực hiện từ tháng 8/2022 đến tháng 2/2023 tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức. Mức độ kiệt sức được đánh giá bằng Bộ câu hỏi đánh giá kiệt sức chung (BAT) của tác giả Wilmar Schaufeli và cộng sự (2020) cho nhân viên y tế.


Kết quả: Có 41,2% bác sĩ có nguy cơ kiệt sức và 16,6% bác sĩ trong tình trạng kiệt sức đỏ. Có 12,65 % bác sĩ có triệu chứng kiệt sức trong tình trạng đỏ. Các yếu tố liên quan đến kiệt sức của bác sĩ là khác nhau theo từng khía cạnh của kiệt sức. Số đêm trực của bác sĩ có mối tương quan nghịch đến triệu chứng kiệt sức.


Kết luận: Đánh giá mức độ kiệt sức của các bác sĩ là hoạt động cần thiết nhằm cung cấp thông tin cho các nhà quản lý bệnh viện xây dựng kế hoạch và giải pháp cải thiện tình trạng kiệt sức của bác sĩ, nâng cao chất lượng bệnh viện.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Nguyễn VQH, Võ TL. Tình trạng kiệt sức của bác sĩ tại bệnh viện tuyến cơ sở: Tỷ lệ và yếu tố liên quan. HNKH [Internet]. 12 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1):237-44. Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/219

Tài liệu tham khảo

 1. Maslach C, Jackson SE, Burnout in organizational settings, Applied social psychology annual, 1984.
 2. Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP, Job burnout. Annual review of psychology, 2001;52:pp. 397-422.
 3. Schaufeli WB, Maslach C, Marek T, Professional burnout: Recent developments in theory and research2017.
 4. Ruotsalainen JH, Verbeek JH, Mariné A et al., Preventing occupational stress in healthcare workers, The Cochrane database of systematic reviews. 2014(11):pp. Cd002892.
 5. Krystal JH, Responding to the hidden pandemic for healthcare workers: stress. Nature medicine. 2020;26(5):pp. 639.
 6. Rotenstein LS, Torre M, Ramos MA et al., Prevalence of Burnout Among Physicians: A Systematic Review. Jama. 2018;320(11):pp. 1131-50.
 7. Ogińska-Bulik N, Occupational stress and its consequences in healthcare professionals: the role of type D personality. International journal of occupational medicine and environmental health. 2006;19(2):pp. 113-22.
 8. Shanafelt TD, Boone S, Tan L et al., Burnout and satisfaction with work-life balance among US physicians relative to the general US population. Archives of internal medicine. 2012;172(18):pp. 1377-85.
 9. Romani M, Ashkar K, Burnout among physicians. The Libyan journal of medicine. 2014;9(1):pp. 23556.
 10. West CP, Dyrbye LN, Shanafelt TD, Physician burnout: contributors, consequences and solutions. Journal of internal medicine. 2018;283(6):pp. 516-29.
 11. Dyrbye L, Shanafelt T, A narrative review on burnout experienced by medical students and residents. Medical education. 2016;50(1):pp. 132-49.
 12. Shanafelt TD, Hasan O, Dyrbye LN et al., Changes in Burnout and Satisfaction With Work-Life Balance in Physicians and the General US Working Population Between 2011 and 2014. Mayo Clinic proceedings. 2015;90(12):pp. 1600-13.
 13. West CP, Tan AD, Shanafelt TD, Association of resident fatigue and distress with occupational blood and body fluid exposures and motor vehicle incidents. Mayo Clinic proceedings. 2012;87(12):pp. 1138-44.
 14. Ngọc Bích Nguyễn, Thái Sơn Vũ, Thực trạng kiệt sức nghề nghiệp của bác sĩ và điều dưỡng tại một bệnh viện hạng 1 ở Việt Nam, 2020, Tạp chí Y học Việt Nam; 2021; 502(2).
 15. Schaufeli WB, Desart S, De Witte H, Burnout Assessment Tool (BAT)—Development, Validity, and Reliability. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(24):pp. 9495.
 16. Schaufeli W, De Witte H, Desart S, User Manual–Burnout Assessment Tool (BAT)–Version 2.0. KU Leuven. Belgium: Internal report; 2019.
 17. Soler JK, Yaman H, Esteva M et al., Burnout in European family doctors: the EGPRN study. Family Practice; 2008;25(4):245-65.
 18. Sharma A, Sharp DM, Walker LG et al., Stress and burnout in colorectal and vascular surgical consultants working in the UK National Health Service. Psycho-Oncology; 2008;17(6):570-6.
 19. Al‐Dubai SAR, Rampal KG, Prevalence and associated factors of burnout among doctors in Yemen. Journal of occupational health. 2010;52(1):58-65.
 20. Abdulla L, Al-Qahtani DM, Al-Kuwari MG, Prevalence and determinants of burnout syndrome among primary healthcare physicians in Qatar. J South African Family Practice. 2011;53(4):380-3.
 21. Selaihem AA, Prevalence of burnout amongst physicians working in primary care in Riyadh military hospital, Saudi Arabia. J Med Sci Public Health. 2013;2(2):410-9.
 22. Dijxhoorn A-FQ, Brom L, van der Linden YM et al., Healthcare Professionals’ Work-Related Stress in Palliative Care: A Cross-Sectional Survey. Journal of Pain and Symptom Management. 2021;62(3):pp. e38-e45.
 23. Wang Z, Xie Z, Dai J et al., Physician burnout and its associated factors: a cross-sectional study in Shanghai. Journal of occupational health; 2014:13-0108-OA.
 24. Evanoff BA, Strickland JR, Dale AM et al., Work-related and personal factors associated with mental well-being during the COVID-19 response: survey of healthcare and other workers. Journal of medical Internet research; 2020;22(8):pp. e21366.
 25. Wu S, Zhu W, Li H et al., Relationship between job burnout and occupational stress among doctors in China. Stress and Health: Journal of the International Society for the Investigation of Stress; 2008;24(2):143-9.
 26. Jantsch N, da Costa AEK, Pissaia LF, Síndrome de Burnout: uma revisão integrativa. Research, Society and Development; 2018;7(1):pp. e1371191-e.
 27. Modesto JG, de Souza LM, Rodrigues TS, Esgotamento profissional em tempos de pandemia e suas repercussões para o trabalhador. PEGADA-A Revista da Geografia do Trabalho. 2020;21(2):pp. 376-91.
 28. Moreira DdS, Magnago RF, Sakae TM et al., Prevalência da síndrome de burnout em trabalhadores de enfermagem de um hospital de grande porte da Região Sul do Brasil. Cadernos de Saúde Pública. 2009;25:pp. 1559-68.
 29. Jarruche LT, Mucci S, Burnout syndrome in healthcare professionals: an integrative review. Revista Bioética. 2021;29:pp. 162-73.
 30. Al-Dubai SAR, Rampal KG, Prevalence and associated factors of burnout among doctors in Yemen. Journal of occupational health. 2009:pp.0911040104-.
 31. Garcia CdL, Abreu LCd, Ramos JLS et al., Influence of burnout on patient safety: systematic review and meta-analysis; J Medicina, 2019;55(9):553.
 32. Rotenstein LS, Torre M, Ramos MA et al., Prevalence of burnout among physicians: a systematic review; J Jama, 2018;320(11):1131
 33. Dyrbye LN, Varkey P, Boone SL et al., editors. Physician satisfaction and burnout at different career stages; Mayo Clinic proceedings; 2013: Elsevier.