Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ứng dụng kỹ thuật CT hai mức năng lượng Tải xuống Tải xuống PDF